مقابله با تروریزم بوسیله همکاری بین المللی

 نویسنده: سفیر اسوک مکرجی

مترجم : هما ددوال

حمله وحشیانه تروریستی بر دسته نیروی پلیس ریزرو مرکزی هفته گذشته در پلواما در جمو و کشمیر ۴۰ پرسونال پلیس را هلاک کرد و بیساری دیگر را زخمی کرد. گروپ تروریستی اساس پاکستان جیش محمد برای دستش در حمله مذکور مسئولیت ادعا نموده است. حادثه مذکور نیاز فوری همکاری بین المللی موثر برای مقابله کردن با تروریزم را تکرار نمود.

منحیث یک دموکراسی فعال هند بر پالیسی های حکومتش راجع به مقابله با تروریزم در حدود خاکش اتکا داشته است. معهذا مواجع با تروریزم رو به ظهور از آن طرف سرحداتش هند از همکاری موثر بین المللی برای مقابله کردن با تروریزم حمایت نموده است.

در اسامبله عمومی ملل متحد این در مذاکرات راجع به کنویسیون جامع درباره تروریزم بین المللی ( سی سی آی تی) آشکار است. کنویسیون پیشنهاد شده از اصول قانونی “تاقیب قانونی یا  استرداد ” منحیث مسئولیت تمام ملل عضوی سازمان ملل متحد حمایت می کند. پاکستان میان ملل مخالف تصویب سی سی آی تی برجسته ترین می باشد.

از حملات تروریستی ۹/۱۱ در امریکا در سال ۲۰۰۱، شورای امنیتی ملل متحد نقش فعال در مساعی بین المللی راجع به مقابله با تروریزم اختیار نموده است. شورای مذکور بر فیصله نامه اش متکی بوده است که برای تمام کشور های عضوی ملل متحد تحت چارتر یو اِن لازم می باشند. پنج عضو دائمی شورای مذکور با حق ویتوی شان این تصمیمات را تضمین می نمایند. اقدامات شورای امنیتی شامل قیودات جامع اقتصادی و تجارتی و هم اقدامات مخصوص مثل قیودات اسلحه جات ، قیودات مسافرت و قیودات هزینه و اقلام شده می توانند که به شخصیت ها یا گروپ های شامل در فهرست قیودات شورای امنیتی عاید می شوند.

برای هند آزمایش واقعی موثریت شورای امنیتی راجع به مقابله با تروریزم علیه هند بعد از حمله تروریستی ۲۶ نوامبر ۲۰۰۸ بر ممبئ صورت گرفت که توسط لشکر طیبه اساس پاکستان براه انداخته شده بود. شورای امنیتی مذکور حافظ سعید رهبر لشکر طیبه و ذکی الرحمان لکوی را برای اقدامات قیوداتی در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸ در این فهرست قیودات شامل نمود.

معهذا بعد از بیش از ۱۰ سال حمله تروریستی ممبئ ، مساعی هند برای تحمیل قیودات شورای امنیتی علیه این اشخاص جنایتی موفق نبوده اند. این بعلت حمایت محکم توسعه داده شده چین از پاکستان در عدم تحمیل اقدامات مذکور بود.

رهبر جیش محمد مسعود اظهر همراه با دو نفر دیگر در ماه دسامبر سال ۱۹۹۹ در عوض ۱۵۵ تبعه هندی ربوده شده در طیاره هندی آی سی – ۸۱۴ به تحویل طالبان در افغانستان داده شد. جیش محمد که برای حمله پلواما ادعا نمود از ماه اکتوبر ۲۰۰۱ توسط اقدامات قیوداتی شورای امنیتی اهدافی نموده است که شامل اقدامات علیه عملیات تروریستی نیرو های افغان و بین المللی در افغانستان با هم آهنگی با القائده و طالبان می باشد. آن بر موسسات دموکراتیک هند بشمول اسامبله مقننه در سری نگر در ماه اکتوبر ۲۰۰۱ و بر پارلمان هند در دهلی جدید در ماه دسامبر ۲۰۰۱ حملات تروریستی را براه انداخته است.

بعد از حملات تروریستی جیش محمد بر پایه هوایی پتان کوت در ماه جنوری ۲۰۱۶ و در اوری در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ بیشتر از اعضای شورای امنیتی از تصویب درخواست هند برای شامل کردن مسعود اظهر ، رهبر جیش محمد در فهرست قیوداتی شورای امنیتی ملل متحد حمایت نموده اند. این کوشش مکرراً توسط چین در شورای مذکور مانع ساخته شده است.

برای مقابله موثر تروریزم شورای امنیتی باید با سعی مصمم برای تحمیل اقدامات قیوداتی اش علیه اشخاص و شبکات تروریستی شامل فهرست مذکور دنبال کند.  شورای امنیتی در اقدام علیه تروریست ها که پاسبانان صلح ملل متحد که تحت میندیت شورای مذکور در آسیا و افریقا مستقر اند ، اهدافی نموده اند ، ناکام شده است.

ایالات متحده امریکا، روسیه و فرانسه نام جیش محمد را در مذمت رسمی شان شامل نموده اند وقتیکه سلطنت متحده و چین تا هنوز ساکت ماندند.

برای هند همکاری موثر بین المللی برای مقابله کردن با تروریزم بوسیله شورای امنتی ملل متحد در تحمیل اصلاح زودی شورای مذکور می باشد که توسط رهبران جهان در ۲۰۰۵  تقاضا شده بود. آن تاثر ، درستی و تحمیل تصمیماتش را تشویق خواهد داد.