مقامات بنگلادیش صدراعظم اسبق خالده ضیاء را بعداز یک ماه معالجه در یک شفاخانه در داکا به زندان پس فرستاده اند

مقامات بنگلادیش صدراعظم اسبق خالده ضیاء را بعداز یک ماه معالجه در یک شفاخانه در داکا به زندان پس فرستاده اند. یک مامور گفت که خالده ضیاء وقتی فرستاده شد که شفاخانه تخصیص یافته دولتی تندرستی اش برای مدت حبس ده سال را بعداز آنکه او بتاریخ ششم ماه اکتبر بدنبال یک دستور محکمه عالی در شفاخانه بستری شد تصدیق کرد.