مقامات پاکستانی ۱۸ ماهیگیر هند را دستگیر کرده اند که متهم به ماهیگیری در آبهای آن کشور است

مقامات پاکستانی ۱۸ ماهیگیر هند را دستگیر کرده اند که متهم به ماهیگیری در آبهای آن کشور است. یک مقام رسمی در کراچی گفت که ماهیگیران روز سه شنبه توسط آژانس امنیت دریایی پاکستان دستگیر شده و امروز توسط پلیس اسکله به دادگاه قضایی معرفی می شوند. دو قایق ماهیگیری از ماهیگیران هند نیز دستگیر شدند. آنها اکنون به صدها نفر از ماهیگیران دیگر هند که در زندان های کراچی زندانی شده اند، قبل از اینکه آزاد شوند یا پس از اتمام احکام و یا از طریق هر گونه اظهار نظری یا حسن نیت که توسط دولت پاکستان منتشر می شود، یکجا خواهند شد.