ملت پاندت جواهر لال نهرو را بمناسبت ۱۲۸مین سالروز تولد یاد می کند

ملت هند امروز بمناسبت یکصد و بیست و هشتمین سالروز تولد پاندت جواهر لال نهرو اولین صدراعظم هند، وی  را به یاد می اورد. رهبران سیاسی و افراد برجسته به محل آرمگاه اش شانتی ون ، دهلی جدید خراج عقیدت تقدیم می نمایند. بمناسبت این فرصت یک سلسله مراسم  برای نمایان ساختن اشتراک پاندت نهرو در زمینه ملت سازی برگزار می شود. روز مذکور منحیث روز اطفال نیز تجلیل می شود