ملل متحد کار در داخل ایالت شمالی آشفته نشده میانمار راکین را امروز شروع کرد

ملل متحد کار در داخل ایالت شمالی آشفته نشده میانمار راکین را امروز شروع کرد. این اولین مرتبه است که آژانس هایش برای عملیات راحتی اجازه داده شده است از زمانیکه بیش از ۷۰۰۰مسلمان روهنگیا از آنجا فرار کرده اند.