مناسبات هند و آسیان استحکام یافتند

 نویسنده: دیپانجن رای چاودری

مترجم: هما ددوال

معاملات هند با آسیان و ناحیه وسیع تر هند و پاسیفک بعد از گشایش پالیسی صدراعظم ناریندرا مودی بعنوان پالیسی به شرق اقدام کنید در دوازدهمین جلسه سران هند و آسیان و نهمین جلسه سران آسیای شرقی در میانمار در ماه نوامبر ۲۰۱۴ بیشتر تقویت و سرعت گرفت . این چهارمین چنین معاملات صدراعظم مودی در این فورم مهم بود.

در پانزدهمین جلسه سران هند و آسیان درمانیل آقای مودی و رهبران آسیان از اقدامات گشایشی گرفته شده ۲۰۱۷ برای برگزار کردن ۲۵مین سالگرد مشارکت مذاکراتی هند با آسیان و همکاری وسیع هند و آسیان در تمام جنبه ها بررسی نمودند.

هند و آسیان ۳۰ مکانیسم مذاکراتی دارند که مکرراً جلسه می کنند و شامل جلسه سرانی و هفت جلسه وزارتی در امور خارجه ، بازرگانی و تجارت ، سیاحت ، زراعت ، محیط، انرژی تجدید شدنی و تیلی مخابرات می باشند. وزیر ایالات برای امور خارجه جنرل (دکتر) وی کِ سنگ در ماه اگست ۲۰۱۷ در جلسه وزراء خارجه هند و آسیان و جلسه وزراء خارجی ای اِی اِس در مانیل اشتراک نمود. وزیر تجارت و صنعت سوریش پرابو در مشاورت های وزراء اقتصادی آسیان و هند در ماه ستامبر در مانیل اشتراک نمود جائیکه وزراء تعهد شان برای استحکام همکاری اقتصادی را مجدداً تصدیق نمودند.

خانم نیرمالاسیتارمن بر اولین مسافرت خارجی اش در صورت وزیر  دفاع اشتراک چهارمین جلسه وزراء دفاعی آسیان در مانیل ماه گذشته انجام داد. او موقف عدم کامل تحمل هند نسبت به تروریزم را تکرار نمود و نقش فورم های منطقوی و بین المللی در مقابله با این تهدید را درک نمود.

تجارت بین هند و آسیان در سال ۲۰۱۶-۱۷ مبلغ ۷۱بلیون دالر آمریکی بود و مشتمل ۱۰.۸۵ فیصد تجارت کامل هند با سایر جهان می باشد. امضای زودی  قرارداد مشارکت اقتصادی جامع منطقوی مناسبات سرمایه گذاری و تجارت ما را با ناحیه مضافاً  استحکام خواهد نمود.

با این  بازدید فیلیپین هند بازدید های عالی ترین سطح ریاست جمهوری ، معاون ریاست جمهوری و سطح صدرات اعظمی از تمام ده کشور عضوی آسیان در سه سال گذشته انجام داده است. این اهمیتی که هند به مناسبات اش با ناحیه آسیان می بندد را آشکار می کند. آن به تعهد هند نسبت به عمق مناسبات با کشورهای عضوی آسیان بالخصوص را منعکس می کند. این حتماً تغییر مثبت و فعال روش ما نسبت به ناحیه مذکور بعد از سال های صرف نظر می باشد که واقعاً علاقمندی هند در ناحیه را ضرر رسانیده بود و راهی برای چین استوار کرده بود.

بازدید صدراعظم در سال مهمی انجام می گیرد زیر ما ۲۵سال مشارکت مذاکرات هند و آسیان ، ۱۵ مشارکت سطح سرانی و ۵ سال مشارکت استراتژیک ما با آسیان را برگزار می کنیم . بموقع جلسه سران آسیان صدراعظم مودی با  رئیس جمهور دو ترتی فیلیپین جلسه های دو جانبه خواهد داشت که فعلاً رئیس آسیان هم است. آقای مودی با رئیس جمهور آمریکا دولند ترمپ و صدراعظم جاپان شینزوآبه هم ملاقات نمود.

ناحیه آسیان همراه باهند جمعیت ترکیب شده ۱.۸۵ بلیون  نفری را تشکیل می دهد که یک چهارم جمعیت جهانی است و جی دی پی ۳.۸ تریلیون دالر را تشکیل می دهد . سرمایه گذاری ها از آسیان در ۱۷ سال گذشته بیش از ۷۰ بلیون دالر بوده است .

تجارت دو جانبه هند و آسیان و سرمایه گذاری بین شان قوی می ماند و امکان برای افزایش مزید آن وجود دارد