پیوند های هند و افغانستان رو به اوج دارد

 

نویسنده : داکتر سوامی

تقدیم کننده : انظر نجمی