مناسبات چند جهتی هند و فرانسه

نویسنده : گوتم سین

مترجم : هما ددوال

اولین بازدید اخیر رئیس جمهور فرانسه امانول ماکرون از هند مناسبات دو جانبه هند و فرانسه را به حد زیاد بالخصوص به سطح استراتژیک تشویق داده است. فرانسه هند را منحیث نیروی بزرگ رو به ظهور قبول می کند که ششمین بزرگترین اقتصاد جهان می باشد و جی دی پی مبلغ ۲.۴۵ ترلیون دالر به علاوه دارا بودن صلاحیت بزرگ انکشاف بشری دارد.

هند و فرانسه مناسبات دوستانه دارند که بطور مثبت مفاد متقابله و  استراتژیک شان را متاثر می کنند. وقتیکه اولین آزمایش ذروی مصالمت آمیز هند- پوکران یکم در ۱۹۷۴ اجرا شد دولت آن زمان فرانسه تحت رهبری  ویلری جسکارد دی استینگ حامی محکم تصمیم هند برای آزمایش قوت تکنالوژی اش با باز نگه داشتن چاره اسلحه سازی ذروی اش بود. بعد از پوکران دوم در ۱۹۹۹ رنگ های مختلف موقف ها بین فرانسه و گروپ ملل غربی و نیرو های عمده ذروی وجود داشتند که از داخله هند به گروپ ملل دارای اسلحه جات ذروی مخالفت کردند. بعد از پوکران دوم فرانسه علیه هند قیودات عاید نکرد.

مناسبات هند و فرانسه پهناور و گسترده هستند که اخذ سکو های اسلحه جات پیشرفته فرانسوی توسط هند ، تکنالوژی نظامی ، تسهیم بهترین عملیات و تجربات در مقابله با تروریزم ، دسته های گشتی نظامی و کنترول قاچاکی و استقرار پرسونال در چهار چوب اهداف متقابله را فرا می گیرد. دهلی جدید و پاریس اهداف متقابله درباره راه رو های آزاد دریای استراتژیک برای تجارت بین المللی و بازرسی استقرار نظامی در ملل ناحیه آسیا پاسیفک دارند . مناسبات اقتصادی متقابله محکم هستند درباره مسایل اهمیت جهانی مثل انکشاف دائمی ، تغیر محیط ، اصلاحات ملل متحد وغیره امکانات وسیع موافقت وجود دارند.

رئیس جمهور ماکرون و صدر اعظم مودی مناسبات شان را به رشد استراتژیک عالیتر رسانیدن وقتیکه آنها اهداف متقابله شان برای امنیت و مراعت رژیم دریای بین المللی در ناحیه آسیا پاسیفک، تسهیم تسهیلات حمل و نقل نظامی ، تعهد برای لغو تروریزم در آسیای جنوبی و ناحیه ساحل آفریقا را اعلان کردند.

قرار داد درباره تدارک ۳۶جیت جنگینده رافیل و تولید مشترکه اجزای رافیل و سیستم های مربوطه تحت شرایط موافقت شده “دا سولت اوِیشن فرانسه” و ریلاینس دیفینس هند در ناگپور مورد بررسی قرار شد. اخذ مزید جیت های مذکور تحت غور و بررسی می باشد.

 دو کشور توقع می رود تجارت دو جانبه مبلغ ۱۰ بلیون یورو را اخذ کنند. کل تجارت دوران ماه جنوری تا جولایی ۲۰۱۷ ۶.۰۶ بلیون یورو بود. بعد از بخشش از گروپ تدارک کنندگان ذروی اِن اِس جی در ۲۰۰۸ که اجازه تجارت غیر محدود در سیستم های انرژی ذروی ملکی می دهد ، امکانات تدارکات فرانسه به هند درخشان اند. فرانسه مشتاق اکتشاف فرصت های فعلی و امکانی خواهد بود. وقتیکه هند صلاحیت ایجاد نیروی اساس انرژی ذروی اش را پهن می کند.

پیروی رئیس جمهور ماکرون فرینکویس اولان و صدراعظم هندی با تاسیس ایتلاف جامع اساس قرار داد بین المللی آفتاب ۱۲۱ کشور به عنوان ایتلاف بین المللی نیروی آفتاب آی اِس اِی اقدام مهم راجع به تغیر محیط گرفته بودند. تقریباً ۳۰ کشور آی اِس اِی را تصویب نمودند. این فرصت بزرگ برای تشویق جهان به سوی محیط متبادل ایجاد نیروی دائمی برای کاهش حرارت جهانی و تخلیه اوزون می باشد.  رئیس جمهور ماکرون و صدراعظم مودی همراه با بیش از ۱۲ رهبر جهانی در کنفرانس بنیادی آی اِس اِی اشتراک نمودند. این به اقدام آی اِس اِی تشویق داده است. اکنون باید دیده شود که جهان چطور با عزم بسوی هدف تایین شده آی اِس اِی برای ایجاد نیروی آفتابی ۱۰۰۰ جیگاوات تا ۲۰۳۰ بوسیله سرمایه گذاری مبلغ 1 ترلیون دالر  پیشرفت نماید. این یک چالش بزرگ ولی قابل اخذ است. رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم هندی بزرگترین دستگاه آفتابی هندی را در مرزاپور در ایالت اتراپردیش گشایش نمودند.

دو طرف از تمام کشور ها تقاضا کردند که برای بیخ کندن پناه گاه های محفوظ تروریستی و انهدام زیر بنات ، شبکات تروریستی و جلوگیری چینل های مالی شان با هم کار کنند. آقای ماکرون و آقای مودی برای تشویق همکاری عملیاتی بین آژانس های ضد تروریزم هند و فرانسه موافقت کردند.

بازدید رئیس جمهور فرانسه توقع می رود تقویت جدید به مشارکت استراتژیک بین دهلی جدید و پاریس ببخشد.