موارد فعال کوود۱۹ د  کشور از ۸لک بعد از یک و نیم ماه کاهش می یابد

وزارت بهداشت گفته است که برای اولین مرتبه موارد فعال کوود۱۹ در کشور از ۸ لک کاهش یافته اند. 

دراین ضمن دکتر هرش وردن از جلسه درباره روش مناسب دوران کوود۱۹ با روسای موسسات خودمختار شعبه علوم و تکنولوژی لوژی و شورای علوم و تحقیق صنایعی ریاست مشترک را انجام داد