مولانا محمد علی جوهر

تهیه و تقدیم کننده: محمد آصف جاه