میانمار کنفرانس صلح با یاغیان نژادی افتتاح نمود

رهبر میانمار آنگ سان سوچی و فرمانده نظامی کشور دیروز کنفرانس عمده را با نمایندگان گروپ های اقلیت نژادی به سعی برای پیشرفت به سوی صلح دایمی بعداز هفت دهه مناسبات پر تنش و مناقشه مسلح را آغاز کردند. خانم سوچی در نطق اجتماعی مذکور گفت که او بیم دارد که کدام تغییر در کنفرانس صلح فرصتی مردم برای اخذ صلح را متأثر کرده می تواند. سومین جلسه بیست و یکمین کنفرانس بانک لانگ قرار است برای پنج روز اجرا شود و از جلسه های ماه آگست  ۲۰۱۶ و می ۲۰۱۷ دنبال کنند.