میزان بهبودی مریضان کوید-19 به 78.28 فیصد رسیده است 

 

میزان بهبودی میان مریضان کوید-19 به سطح 78.28 فیصد رسیده است. در 24 ساعت گذشته، به طور مجموعی 79.292 مریض کوید شفا یافته و از شفاخانه ها مرخص شده اند. وزارت بهداشت گفت که کل بهبودی ها 38.59.399 گردیده است . وزارت گفت که افزایش متواتر بهبودی ها تضمینی نموده که بار واقعی بیماری در کشور کاهش یابد و فعلا فقط 20.08 فیصد کل موارد مثبت مانده است.