نامزاد گی های انتخابات گجرات

در ایالت گجرات بازرسی اوراق نامزدگی برای اولین مرحله انتخابات اسامبله امروز انجام داده خواهد شد. تقدیم ارواق نامزدگی دیروز عصربه پایان رسید. کل ۱۷۰۳ کاندید اوراق نامزدگی شان را برای این مرحله رای دهی تقدیم کرده اند. ضرب العجل برای عقب کشی ارواق نامزدگی روز جمعه است. رای دهی در این مرحله در ۸۹ حوزه اسامبله کچ ، سوراشتر و گجرات جنوبی در نهم دسامبر اجرا خواهد شد