نشست منصون به پایان می رسد هر دو مجلس پارلمان  به پایان رسید

هر دو مجلس پارلمان پس از اتمام جلسه منصون نشست پارلمانی را متوقف کرد. سخنگوی لک صباح سومترا مهجان، در ختم فصل کاری مجلس گفت: ۱۹ جلسه در این فصل صورت گرفت  که ۷۱ ساعت طول کشید. وی در این دوره گفت مجلس درخواستهای اضافی برای کمکهای مالی (عمومی) و تقاضای کمکهای اضافی (عمومی) را دریافت کرد. او در این جلسه موسمی گفت: ۱۷ لایحه معرفی شد و ۱۴ پرونده تصویب شد. خانم مهجان گفت: حدود ۳۰ ساعت به علت اختلال هدر رفت. با این حال، او گفت که این مجلس بیش از ۱۰ ساعت برای بحث در مورد اهمیت عمومی سخنرانی کرد. بعد از ساعت پرسش و مقالات، سخنگوی مجلس فصل کاری مجلس را متوقف کرد. راجیا صباح روز جمعه نیز فصل کاری خود را متوقف خواهد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی، ونکیاان نایو، پس از ارائه سخنرانی با تأکید بر اتخاذ این اتهام، مجلس شورای اسلامی را متوقف کرد. آقای نادیو اعضای این کمیته را تأیید کرد که او بهترین را برای دادن هر یک از اعضا که می گوید دولت پیشنهاد می دهد، مخالفت می کند و مجلس را در اختیار دارد.