نقش هند در بازسازی افغانستان بخش دوّم

 

توسط: داکتر علی اکبر شاه