نمی دانم چه منزل بود…..

 قوالی غلام صابر و همراهان