نپال : سفر صدراعظم اولی به هند روابط دو جانبه را غنی ساخته است

وزیر امور خارجه نپال پردیپ کمار گیاوالی گفته است که بازدید اخیر صدراعظم کِ پی شرما اولی در ازدیاد نمودن اعتماد و محکمتر ساختن روابط دو جانبه کامیاب بود. وی گفت که هر دو صدراعظم تمام مسائل مهم دو جانبه را با گشودگی و شفافیت مورد بحث قراردادند. آقای گیاوالی افزود که چنان نوع دیالوگ با همسایگان  و شرکای انکشافی در دوران روز های ابتدایی  حکومت فعلی به نپال در پیشروی نمودن بر راه ثبات ، صلح و انکشاف کمک خواهد کرد. آقای گیاوالی یک کنفرانس مطبوعاتی را قبل از بازدید پنج روزه آینده اش از چین در کاتمندو خطاب می کرد. در دوران بازدید مذکور ، آقای گیاوالی مذاکرات دو جانبه را باهم رتبه چینی اش وانگ یی برگزار خواهد کرد. وی با  رهبر دولت چین دیدار خواهد کرد و یک جلسه میز مدور اندیشگاه های چینی را خطاب خواهد کرد. آقای گیاوالی از ایالت سچوان دیدن خواهد کرد و با رهبران ایالتی ملاقات خواهد کرد