هزیمت سندو در تورنمنت بازی بید منتن “چاینا سوپر سیریز پریمئر”

در تورنمنت بازی بید منتن “چاینا سوپر سیریز پریمئر” کمپاین هند بروز جمعه پایان یافت. پی وی سندو بید منتن باز هندی دارای درجه دوم جهانی در مسابقه ربع نهایی در فوژو بمقابل بازی کن بی شهرت چینی گاو فانگجی هزیمت تاسف آور دید. بازی کنان هندی ساینا نهوال و اِچ اِس پرانای در مرحله ما قبل ربع نهایی بروز پنج شنبه از تورنمنت خارج شده بودند.