هند آجندای ۸ نقطه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ای مقابله با تروریزم پیشنهاد می کند

وزیر امور خارجه دکتر ایس جیشنکر برای مقابله با تهدید تروریزم آجندای ۸ نقطه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش نهاد نموده است. او گفت که شورای مذکور نباید روش دو روی در مقابله با ترورزم داشته باشد. 

دکتر جیشنکر گفت که تروریزم خوب یا تروریزم بد وجود ندارد. او  تاکیید ورزید که آنهای که از چنین عقاید حمایت می کنند، آجندای خودپرستانه دارند و آنها هم سزاوار سرزنش می باشند. او از اعضای شورای مذکور تقاضا کرد که در جنگ علیه تروریزم متحد باشند.