هند از جام جهانی بانوان تحت هفده در سال ۲۰۲۰ میزبانی خواهد کرد

هند از جام جهانی بانوان تحت هفده در سال ۲۰۲۰ میزبانی خواهد کرد. سرمکام فدراسیون بین المللی فتبال المخفف فیفا بعد از جلسه شورای دیروزه در میامی واقع در ایالات متحده این امر را اعلان نمود. موصوف گفت که فیفا با شادمانی اعلان می کند که هند برای بیزبانی جام جهانی بانوان مذکور تایید نموده است. مدیر کل فیدراسیون فتبال سر تا سری هند بخاطر ارائه نمودن فرصت میزبانی  جام جهانی از این انجمن ابراز سپاس گزاری نمود و گفت که تصمیم راجع به محلات برای برگزاری این برنامه عظیم بزودی گرفته خواهد شد.