هند اعطای ۱۸.۰۷ کرور روپیه نپالی را برای تربیه رودی و ساخت پشته ها در طول رودهای لال باکیا ، باگ متی و کملا در نپال واگذار کرده است

هند اعطای ۱۸.۰۷ کرور روپیه نپالی را برای تربیه رودی و ساخت پشته ها در طول رودهای لال باکیا ، باگ متی و کملا در نپال واگذار کرده است. سفیر کبیر هند به نپال منجیو سنگ پُوری یک چک اعطا را تحویل دکتر سنجی شرما ، سکرتر وزارت انرژی ، آبیاری و وسائل آبی نپال در کاتمندو دیروز داد. وزیر برای انرژی ، آبیاری و وسائل آبی، برشامان پُون نیز در این هنگام حضور داشت. آموزش رودی و کارهای پشته ای در رودهای لال باکیا، باگ متی و کملا در نپال هدف کنترل سیل و اداره وسائل آبی دارند که به چندین میلیون نفر ساکن در آب پخشان این رودها درهند و نپال فائده می رسانند. از سال ۲۰۰۸ به این سو، حکومت هند ۴.۶۸ بلیون روپیه نپالی به نپال برای آموزش رودی و کارهای پشته ای داده است