هند امروز، تیم کریکت نیوزیلند را در تورنمنت جهانی تی ۲۰بین المللی زنان شکست داد

تیم کریکت هند امروز، تیم کریکت نیوزیلند را در تورنمنت جهانی تی ۲۰بین المللی زنان با ۳۴دوش در آغاز بازی مسابقات در گینو شکست داد. تیم کریکت هند ۱۹۵را برای رقیب هدف تیعن کرد که تیم کریکت نیوزیلند با از دست دادن ۹بازیکن توانست ۱۶۰دوش را کسب کند. هند سکور نهایت بزرگ ۱۹۵برای ۵را در ۲۰اور معین از آن خود نمود. هرمنپریت کور از تیم هند فوق العاده بازی کرد و هند با بردن تاس بیت کردن را انتخاب نمود.