هند اولین نوبت از بازی های خود را با سکور شبانه ۱۲۰ برای یک را امروز در رانچی از سرخواهد گرفت.

هند اولین نوبت از بازی های خود را با سکور شبانه ۱۲۰ برای یک در برابر استرالیا را در سومین روز از سومین بازی تست کرکت خود امروز در رانچی از سرخواهد گرفت. مورلی ویجی در ۴۲ و چتیشور پجارا در ۱۰  دیروز در خاتمه بازی در میدان بودند. کی ال راهول بیش از خارج شدن ۶۷ دوش نمود.  هند اکنون با ۳۳۱ دوش همرا با ۹ ویکت در دست داشته خود بازی می کند.  استرالیا ۴۵۱ دوش را در اولین نوبت از بازی های خود ساخت.  برای هند رویندر جد یجہ ۵ ویکت را گرفت و در حین حال امیش یادو ۳ و اشون ۱ ویکت را گرفتند.