هند بازی کن مهم در سیستم کثیر الجانبه در کولن ماریه فرناندا اسپینوسا

ضمن ستایش از هند برای بودن بازی کن بسیار مهم در سیستم کثیر الجانبه رئیس اسامبله عمومی متحد ماریه فرناندا اسپینوسا گفته است که کشور مذکور در نواحی اقدام محیط و لغو فقر نیروی راهنمایی کننده است. در مصاحبه با آژانس خبرگذاری پی.تی.آی در ملل متحد خانم اسپینوسا نمایان کرد که در پرتو جمعیت هند، اقدامات و موفقیت اش در باره مسایل مثل تغییر محیط و لغو فقر بسیار مهم است.ضمن ستایش از هند برای نقش تعمیر اش ساحه چند جانبه وی گفت که برای تشویق نقش ملل متحد و برای استحکام سیستم چند جانبه یک متفق بسیار خوب است.