هند برای توسعه طرح گردونه های الکترونیک خود اشتراک چینی را دعوت داد

آقای انیل شری واستاوا مشاور ارشد کمیسیون برنامه ریزی موسوم به نیتی آیوگ گفته است که هند برای دست آوردن تحرک الکتریکی تا سال ۲۰۳۰ میلادی طرح ریزی می کند و به منظور گسترش مارکیت گردونه های الکترونیک هندی، اشتراک صنایع چینی را استقبال می نماید.مشاور مذکور که از یک هئیت صنعتی هندی رهبری می نماید و در جلسه سران انتشار جهانی صفر و کلیه گردونه های الکترونیک سخنرانی کرد، با آقای چی کینتایی رئیس شرکت ای.وی ۱۰۰ ، دیدار نموده و برای طرح مذکور هند اشتراک چینی را دعوت داد.