هند برای خاتمه ویروس کووید-19 عزم مصمم دارد

نویسنده: کوشیک رای

مترجم: محمد انظر نجمی

آقای نرندرا مودی صدر اعظم در دومین خطابه‌اش به ملت در طول یک هفته بار دیگر از شهروندان خواست که در جنگ علیه وبای همه‌ گیر ویروس کرونا یا کووید-19 با ارام و مراقب بمانند.

صدر اعظم از 1.3 بلیون نفر هندیان برای مشارکت فراگیر در “جنتا کرفیو” یعنی مقررات منع عبور و مرور تحمیل شده از خود مردم بروز یکشنبه در تاریخ 22م مارچ سپاسگزاری نمود. آقای مودی نیز به‌ پزشکان، پرستاران، ستاد شبه پزشکی، پلیس و نیروی شبه نظامی برای خدمات صمیمانه ‌شان در این هنگام آزمایشی تبریک گفت.

صدر اعظم هند ضمن نقل از سازمانِ بهداشت جهانیWHO گفت که یک شخص عفونت زده از ویروس نوول کُرونا می‌تواند این ویروس را در مدّت یک هفته به‌ صدها نفر برساند. بقرار سازمان بهداشت جهانی، آقای مودی گفت که ویروس کووید-19 در طول 67 روز به ‌ده میلیون نفر گسترش یافت امّا این ویروس محض در مدّت یازده روزآینده به‌ بیست میلیون نفر رسید و در طول چهار روزآینده این وبای همه‌ گیر سی میلیون نفر را تحتِ تاثیر گذاشت. اینست حقیقت وخامت این ویروس.

کشورهای پیشرفته ومترقی که دارای منابع و خدمات عالی مراقبت بهداشتی هستند‘ دُچار مصائب زیادی در جلوگیری از ویروس مهلک کُرونا می‌باشند.

آقای مودی اختصاص 150 میلیون روپیه را برای مبارزه علیه ویروس کُرونا اعلام نمود. این پول مختص شده برای تاسیس مراکز آزمایشی، بسترهای مراقبت عالی، خریداری دستگاه تهویۀ هواکش و تجهیزات دیگر به‌خرج داده خواهد شد. او از حکومت‌های ایالتی خواستار شده که جلوگیری از کووید-19 را موردِ ارجحیت عالی قرار بدهند. او گفت که در این هنگام مراقبت بهداشتی هندیان ارجحیت عالی دولتش می‌باشد.

صدر اعظم مودی این امر را تحت فشار گذاشت که جلوگیری از توسعه و گسترش ویروس کُرونا تنها ازطریق مراقبت بهداشت، فاصلۀ اجتماعی و اقامت‌گزینی توی خانه‌ها امکان‌پذیر است.

صدر اعظم در تلاش محکم برای جلوگیری از شیوع این مرض مهلک، قفل‌زنی کامل 21 روزه‌ای از نیمۀ شب 24م مارچ 2020 در سراسر این کشور را اعلام نمود. سراسر هند ازجمله شهرها، ولسوالیها‌، روستاها و کوچه و سرکها تا 14م اپریل 2020 مسدود خواهند ماند.

تمام هندیان در دوران این مدّت قفل‌زنی کامل حتماً باید در خانه‌ها بمانند و از فاصلۀ اجتماعی سرسختانه نگهداری کنند. این برای سالمیت و محافظت همه هندیان اجتناب ناپذیر است. او از شهروندانِ هند تقاضا نمود که برای محفوظ نگهداشتنِ خودشان، فامیل شان ونیز اعزو اقارب خود هدایات این قفل‌زنی کامل را رعایت کنند.

در دوران این مدت قفل زنی کامل’ خدماتِ ضروری دستیاب خواهند ماند. همه اقدامِ ضروری مانند خواربار، شیر و داروجات به ‌دسترسی شهروندان خواهند بود. او از مردم خواست که بشکل ازدحام به‌ مغازه‌ها نروند و از خریداری اجناس بحالت هیبت اجتناب ورزند.

صدر اعظم از‌مردم تقاضا نمود که به‌ شایعاتی گوش ندهند و بهرحال از معالجه بخود اجتناب ورزند.

این قفل‌زنی ملّی 21 روزه‌ای گامی در جهت راست برای نابودسازی کامل ویروس نوول کُرونا می‌باشد. روی این فرصت همه هندیان برای جلوگیری از کووید-19 کمربسته خواهند بود. این تصمیم صدر اعظم مودی توسط همه طبقاتِ مردم سزاوار استقبال قرارداده شد که به‌ اقدام خستگی ناپذیر در جهت جلوگیری از توسعه و گسترش این ویروس مهلک متعهد هستند.