هند برای مقابله با چالش قیم رو به افزایش نفت خام آماده است

نویسنده: جی. سرینواسن

مترجم: هما ددوال

با پایان ضرب الاجل برای اعانه معافیت امریکا به هفت کشور بشمول هند از قانون قیوداتی “کاتسا” یعنی مقابله با رقیبان امریکی بوسیله قانون قیوداتی علیه ایران، تاثر بر بازار نفت و یا بر هند نسبتاً بی خطر است. شکی وجود ندارد که قیمت نفت خام ماه گذشته از هفتاد دالر فی بشکه با تلافات تولیداتی در ایران متاثره قیودات و سختی موقف تدارکی ونزوئلا در بازار های نفت جهانی عبور کرده است.

باید درک شود که قیمت نفت خام برنت بطور روز افزون در دو ماه گذشته افزایش می یافته است و در ماه دسامبر سال گذشته ۵۰ در صد تسریع یافت. طوریکه نتیجه مستقیم تصمیم انجمن تولیداتی، سازمان ملل صادراتی نفت یا اوپک برای کاهش محصولات شان برای تقویت قیم برای کشف ارزش فقدان نفت در سراسر جهان می باشد. برای هند که تقریباً ۱۱ در صد نفت خامش را از ایران وارد می کرد، لغو قیودات تا هفته گذشته در کم کردن تاثر کمک کرد.  ایران دومین بزرگترین تدارک کننده نفت خام بعد از عربستان سعودی تا ۲۰۱۰ بود. بعداً ایران به رتبه هفتم کاهش یافت طوریکه قیودات ملل غربی علیه پروگرام ذروی متهمه تهران صورت گرفتند و هند از منابع دیگر تدارکات نفت را شروع کرد.

بیانیه ها از وزارت های امور خارجه و نفت هند اشاره می کند که توجه اکنون بر پیدا کردن منابع متبادل انرژی و کاهش تاثر بر بازار هندی مبذول خواهد شد. دهلی جدید برای وارد کردن نفت از کشور های دیگر یک پلان محکم آماده کرده است. در این ضمن شرکت های نفت هندی تقاضا های نفت ایران را باز داشته اند.

عراق اکنون برای دومین سال متواتر، بزرگترین تدارک کننده نفت خام هند می باشد که بیش از نیمه نیازمندی های نفت کشور را در سال مالی ۱۹-۲۰۱۸ ایفا می کند.  عراق ۶۱. ۴۶ ملیون تن نفت خام را دوران ماه اپریل ۲۰۱۸ تا ماه مارچ ۲۰۱۹ به هند فراهم نمود. بعلت اقدامات شدید تحفظاتی و انتقال به منابع متبادل انرژی حمایت یافته مدرن سازی قیم نفت خام در قسمت اوایلی سال مالی گذشته هند در سال مالی گذشته ۳. ۲۰۷ ملیون تن نفت خام را وارد نمود که از ۴. ۲۲۰ ملیون تن ۱۸- ۲۰۱۷ کمتر است.

وزارت نفت و گاژ طبعی گفته است که آن با هم آهنگی وزارت های دیگر برای اخذ نمودن هدف کاهش اتکای کشور بر واردات نفت و گاژ کار می کند. هدف کاهش واردات نفت تا ۱۰ فی صد تا سال ۲۲-۲۰۲۱ تعیین شده است. استراتژی پنج قطبی برای تحفظ اقلام نفت در جریان است. استراتژی مذکور مشتمل تشویق تولیدات داخلی گاژ و نفت خام، تشویق صلاحیت انرژی و اقدامات تحفظاتی، تقویت به متبادل نفت، استفاده امکانات در سوخت های بایو و سوخت های دیگر متبادل و تحمیل اقدامات برای بهبود های پروسه پالایش گاه ها می باشد.

اقدامات برای تسریع اکتشاف و تولیدات نفت و گاژ در جریان اند که شامل پالیسی لایسینس برای اکتشاف هایدروکاربن و پالیسی لایسینس برای وسعت زمین به جریب باز، پالیسی مزرعه اکتشاف شده کوچک، اصلاحات قیم گاژ برای نواحی مشکل می باشد. هند برای حل موانع در راه پیمان های تسهیم تولیدات موجوده و تشویق تکنیک های تشویق یافته بهبود برای تولیدات نفت و گاژ متعهد می باشد.