هند: تصمیم برای شرکت در جلسه ای در مورد افغانستان، بر اساس سیاست خارجی هند است

هند گفته است که تصمیم برای شرکت در جلسه ای در مورد افغانستان که توسط روسیه میزبانی می شود، بر اساس سیاست آن است که از تمام تلاش های صلح و آشتی در افغانستان حمایت می کند که وحدت و انسجام را حفظ خواهد کرد و امنیت، ثبات و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. یک سخنگوی وزارت خارجه گفت که سیاست انحصارطلبانه هند این بوده است که این تلاشها باید تحت رهبری افغانی، متعلق به افغانستان و تحت کنترل افغان ها و با مشارکت حکومت افغانستان باشد. او گفت، مشارکت هند در این نشست در سطح غیر رسمی است.