هند خطاب کریکت اندر -۱۹ آسیا کپ را برده است

هند خطاب کریکت اندر -۱۹ آسیا کپ را برده است. دیروز در فائنل در استادیوم شیر بانگله در میر پور تیم هندی علیه شری لنکا با پیروزی ۱۴۴رنز رکورد کرده است. هند باحصول اول ۳۰۳ برای ۶ بعد از بردن توس وانتخاب برای بله بازی تمام حریفان خود را در تمام بخشها بیرون کرد.