هند دسته پانزده نفری شان را برای جام جهانی آی سی سی اعلان کرد که در بریتانیا از سیئم ماه آینده بازی خواهد شد

هند دسته پانزده نفری شان را برای جام جهانی آی سی سی اعلان کرد که در بریتانیا از سیئم ماه آینده بازی خواهد شد. ویرات کوهلی تیم را رهبری خواهد کرد. خبرنگار ما گزارش داده است که دسته مذکور توسط رئیس انتخاب کنندگان هئیت کرکت هند اِم اِس کِ پرساد دیروز در ممبئ اعلان شد.