هند دو مدال طلا را در تیراندازی در جام جهانی آی اِس اِس اِف در بیجنگ حاصل کرده است

در تیر اندازی ، هند حساب مدالی اش را با یک مدال طلا هر یک در مسابقه ده متری تیم مخلوط تفنگ بادی و مسابقه ده متری تیم مخلوط طپانچه بادی بروز سوم جام جهانی آی اِس اِس اِف دیروز در بیجنگ باز کرد. تیر اندازان جوان منوبیکر و سورب چودری مقام اول را در مسابقه ده متری تیم مخلوط طپانچه بادی بعد از آنکه انجم ماؤ دگل و دیو یانش سینگ پنوار حساب مدال طلایی کشور را در مسابقه ده متری تیم مخلوط تفنگ بادی باز کردند کسب نمودند.