هند روش مصالمت آمیز و بردبار با چین خواهد داشت

نویسنده : دکتر اش ناراین رای
مترجم : هما ددوال

رکود موجوده بین هند و چین بر فلات دوکلام و گام جنگجوی بیجنگ درباره مسله مذکور انگیزنده و گیچ کننده می باشد. تجزیه کننده گان استراتجیک به زبان سخت غیر عادی رسانه چینی اشاره می کنند. پیمانه حرکت عساکر در این ناحیه هم بی نظیر است. رکود فعلی در ۱۶جون شروع شد وقتی که دستۀ عساکر چینی همراه با گردونه های تعمیری و آلات تعمیر سرک شروع به حرکت نمودن به سوی جنوب به خاک بوتانی کردند. بوتان با هند مناسبات نزدیک نظامی و اقتصادی دارد و بر درخواست تمپو بود که هند نیروها را برای مقاومت علیه تهاجم چینی فرستاد.
آشکار است که رسانه چینی علیه هند بر هدایت نیرو ها لفاظی بی معنی در گردش هستند وقتی که عکس العمل هند محکم بوده است ولی با کوشش کاهش دادن تنش انجام داده می شود. علل برای روش تهاجمی چین درباره مسله مذکور آشکار اند. چین تحت سرپرستی رئیس جمهور درباره مسایل متعدد بشمول معاملات اش با بیش از یک درجن همسایه فعالانه تجاوزی می بوده است. تهاجم بیجنگ بر دریایی چین جنوبی برای ملل همسایه اش هم نگرانی آور بوده است.
زمانی که در آن هدف رهبریت چینی” انتظار وقت ما کنید و بر تعمیر خودمان توجه دهید” و ” تابندگی را پنهان کنید و گمنامی را اختیار کنید” پایان یافته است. در پرتو تجربات آخیر واضح است که چین دیگر آنچه که می گوید را جداً نمی گیرد یعنی ” ظهور مسالمت آمیز و هم آهنگی اش”. معاون رئیس پارلیمان آروپای رایزرد زار نکی این نقطه را با زور ابلاغ نموده گفته است که چین از پالیسی خارجی استفاده می کرده است که از قوانین بین المللی مستقیماً تخلف می ورزد. اطمینان بیجنگ به جامعه بین المللی که ظهور مسالمت آمیز اش به نظام بین المللی تهدید آور نخواهد بود ، افشاء شده است.
جهان از قوت سخت رئیس جمهور شی جن پنگ و ” روحیه چینی برای تقویت بزرگ ملت چینی” مشاهده نموده است. چند دانشمند رفتار سابقه پادشاهی چینی برای کوشش توسعه سرحدات با تجاوز بر خاک کوچک تر همسایگان اش را بخاطر می آورند. سلطنت های چینی هرگز درباره تجاوز های نظامی شان پوزش آمیز نه بوده اند.
جنبه های داخلی هم برای رفتار تجاوزی چین تقدیم شده اند. رئیس جمهور شی خود منحیث رهبر عمده ثابت کرده است که اشاره بیم ناک نیرو و تأثر اش می باشد. او در ۲۰۱۲رهبر ملی گردید و از آن زمان اختصاد و نیرو نظامی چینی را ترو تمیز کرد. اقدام ” نوار و سرک ” وی را رطبه بسیار عالی در جهان بخشیده است.
عکس العمل هند در پرتو انگیزه های رسانه های چینی ساده ، بالغانه و صابر بوده است دهلی جدید عقیده داشته است که چانل های دپلوماتک برای حل وضع موجو اند. سکتر خارجی اِس.جیشنکر اخیراً گفته است که او هیچ علت نمی بیند که دو کشور در حل مسله مذکور قادر نخواهند بود. با وجود لحن ساده و متوازن آقای جیشنکر که گفت ” هند و چین نباید اجازه دهند که اختلافات به مناقشات مبدل شوند” ، رسانه ملی چین مداوماً از مبالغه استفاده می کند. دولت هند کار خوبی را انجام داده است که به احزاب مخالف اطمنان داد که هند در معامله با وضع روش صابر و مسالمت آمیز را به کار خواهد برد.