هند روی مرگ یک غیرنظامی معصوم در تیراندازی اعتراض شدید علیه پاکستان نشان دادند

هند روی مرگ یک تن غیرنظامی معصوم در تیراندازی تخلف ورزی آتش بس توسط نیروی پاکستانی بتاریخ۱۱ ماه روان در سکتور سندربانی، اعتراض شدید علیه پاکستان نشان دادند. وزارت امور خارجه در یک بیانیه گفت که وی یکی از مامورین کمیسیون عالی پاکستانی را امروز طلبیده و در مورد این مسئله اعتراض شدید نشان داد.هند نگرانی های سنگین روی گلوله باری بی محرک و تخلف ورزی ها در امتداد خط کنترل و سرحد بین المللی را نیز به سهم گذاشت.هند علیه حمایت مداوم پاکستانی به رخنه گری ترورستی در هند بشمول کمک نیروهای پاکستانی نیز تظاهر کرد.