هند سیزده مدال- یک مدال طلا، چهار مدال نقره و هشت مدال بزنز را دیروز دربازی های آسیایی افراد معیوب حاصل کرد

هند سیزده مدال- یک مدال طلا، چهار مدال نقره و هشت مدال بزنز را دیروز دربازی های آسیایی افراد معیوب حاصل کرد. در پرش ارتفاع تی ۴۲ /۶۳ مردان ، شرد کمار از دورکورد تجاوز نموده یک مدال طلای پی در پی را بدست آورد. مدال نقره توسط ورُن بهتی برده شد و مدال برنز نصیب تهنگا ویلو میراپن شد. سه مدال نقره دیگر در مسابقات پرتاب نیزه و دومیدانی آمدند. هفت مدال برنز دیگر در پرتاب نیزه ، مسابقات دو میدانی و شناگری حاصل شدند. هند در حساب مدال ها، مقام نهم دارد.