هند صد هزار تن جوانان را برای تربیت استخدام به جاپان خواهد فرستاد

 

هند منحیث قمستی از برنامه دولتی برای انکشاف هنر ،یک لک تن جوانان را برای تربیت استخدام برای مدت سه تا پنج سال به جاپان خواهد فرستاد. درمِندر پردان وزیر انکشاف هنر و کارآفرینی در یک سلسله تویت ها اظهار داشت که جاپان هزینه مالی تربیت هنر کارآموزان تخنیکی هندی خواهد پرداخت.

  کابینه مرکزی جهت امضای توافق نامه با جاپان برای تنظیم کردن مارکت گاز طبیعی مایع انعطاف پذیر و جهانی رضایت داده است. درمندر پردان وزیر پترول گفت که کابینه در رأس نریندرا مودی صدراعظم، امضای یادداشت تفاهمی برای همکاری مابین هند و جاپان روی تاسیس مارکت گاز طبعی مایع تصویب نمود. موصوف بعد از جلسه ضمن گفتگو با رسانه اظهار داشت که یادداشت تفاهمی مذکور یک چهارچوب برای همکاری در تسهیل انعطاف پذیری در قراردادهای اِل.اِن.جی فراهم می کند. تحت این قرارداد هند و جاپان می توانند پیمان گاز را تبادله کنند که خرچ ترانسپورت را صرفه جویی خواهد نمود. در سکتور اِل.اِن.جی، جاپان بزرگترین صادر کننده است و هند چهارمین بزرگترین وارد کننده می باشد.