هند قرضه یک صد میلوین دالری را به ماریشس برای خرید دفاعی جهت کمک کردن به استعداد امنیتی اش پیشنهاد کرده است

هند قرضه یک صد میلوین دالری را به ماریشس برای خرید دفاعی جهت کمک کردن به استعداد امنیتی اش پیشنهاد کرده است. بعلاوه، هند به فروختن یک کشتی چند هدفی بنزین فرادریایی به ملت جزیره ای موافقه کرد که بوسیله قرضه دیروز اعلام شده تمویل خواهد شد. آن دارای یک جزء اعطای پنج ملیون دالری بعلاوه قرضه مذکور خواهد بود. سکرتر مطبوعاتی به رئیس جمهور اشوک ملک گفت که قرضه مذکور یک گام بزرگ در همکاری دفاعی هند با ماریشس می باشد. قبل از آن ، هر دو کشور چهار تفاهمنامه را برای تقویت بیشتر همکاری دو جانبه امضا کردند. این قرارداد ها در ساحات آموزش پرورش، صحت عامه ، فرهنگ و خدمات ملکی اند. تفاهمنامه های مذکور در حضور رئیس جمهور رام نات کووند و صدراعظم ماریشس پراویند جگنات در پورت لوئس رد و بدل شدند. آقای کووند اظهار داشت که مرکز مناسابت هند و ماریشس در مرکز پیوند های اجدادی میان دو کشور قرار دارد. صدراعظم پراویند جگنات روابط دو جانبه را ماورای حکومت ها توصیف نمود. هر دو رهبر مذاکرات سطح هئیتی را نیز انجام دادند. رئیس جمهور کووند از محل میراث جهانی اپراواسی گهات نیز دیدن کرد و موزه مذکور را دید که او یک حلقه گل را بیاد کارگران هندی با قرارداد استخدام شده گذاشت . بعداً در عصر ، رئیس جمهور بحیث مهمان عمده شاهد مراسم عمده تجلیل از ۵۰ سال استقلال ماریشس شد. خبرنگار ما گزارش داده که نیروی هوایی هندی یک نمایش هوایی چشم گیر را در مراسم مذکور انجام داد که مردم را مسحور کرد