هند موافقت نامه ای را با پیرو برای همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی امضا می کند

هند قرارداد با پیرو برای همکاری و کمک متقابل در مسایل امور گمرک امضاء کرده است. آن چارچوب قانونی برای تسهیم اطلاع و راز مابین مقامات گمرکی دو کشور فراهم می کند. قرارداد مذکور در تأمیل قوانین درست کمرگ ، جلوگیری و تحقیقات جنایات گمرکی هم کمک خواهد کرد. وزارت مالیه در نشریه گفت که قرارداد مذکور در دهلی جدید امضاء شد و توقوع می رود  در تسهیل تجارت و تضمین حرکات موثر و قانونی اقلام تجارتی بین دو طرف ممکن خواهد ساخت.