هند و افغانستان گامزن بر راه دوستی

نویسنده : داکتر سوامی

تقدیم کننده : انظر نجمی