هند و نیپال درباره نواحی متعدد همکاری جر و بحث می کنند

۶مین جلسه کمسیون هند و نیپال توسط وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جیشنکر و وزیر امور خارجه نیپال پرادیپ کمار گیاولی مشترکاً سرپرستی شد. هر دو طرف درباره نواحی متعدد همکاری بشمول نواحی اتصال، اقتصادی تجارت ، نیروی برق، نفت، گاژ، منابع آب، مسایل سیاسی و امنیتی جر و بحث کردند.همکاری نزدیک بین دو طرف در مقابله با کوود ۱۹ در ناحیه قابل ادراک بود. نیپال هند را برای موفقانه انکشاف نمودن واکسیون های کووی شیلد و کو ویکسین تبریک نمود و برای فراهم کردن واکسین های مذکور به نیپال هم درخواست نمود.