هند و پنج کشور آسیای مرکزی از پروسه صلح در افغانستان پشتیبانی می نمایند

 هند تعهد خود نسبت به بازسازی اقتصادی افغانستان و فروغ پروسۀ صلح و بازسازی به مالکیت، رهبری و کنترل افغان ها در آنکشور را تکرار نمود.خانم سشما سوراج وزیر امور خارجه در دیالوگ تاریخی هند و آسیایی مرکزی در شهر سمرقند، ازبیکستان در حضور افغانستان، موقف هند را اعلام نمود.این دیالوگ روی مسایل زیاد منطقوی از جمله گسترش اتصال به کشور ترور زده افغانستان تمرکز داشت.خانم سوراج ضمن خطاب به نخستین اجلاسیه مذاکره مذکور اظهار داشت که ناحیه شان با چالش های جدی تروریزم مواجه می شود.موصوف گفت که هند، آسیایی مرکزی و افغانستان جامعه استند که تحمل آمیز و جمع می باشند.در این دیالوگ وزیران خارجه افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و معاون اول وزیر خارجه قزاقستان حضور داشتند.