هند : پاکستان بطور مثبت به پیشنهادش برای احیای یک مکانیزم کمیته قضایی مشترک پاسخ داد

  

     هند گفته است که پاکستان بطور مثبت به پیشنهادش برای احیای یک مکانیزم کمیته قضایی مشترک پاسخ داده است که در مورد مسایل بشری ،ماهیگران و زندانیان در بازداشت یکدیگر معامله می کند.آورده است که خانم سشما سوراج وزیر امور خارجه هند در ماه اکتوبر به کمیسیون عالی پاکستان برای احیای این مکانیزم مشاوره داده بود.وزارت امور خارجه در یک بیانیه گفت که پاکستان برای آن بتاریخ ۷ مارچ بطور مثبت پاسخ داده است.آورده است که هند از پاکستان برای برگزاری بازدید کمیته تاریخ ها نیز خواسته است. وزارت گفت که درباره نام های اعضای کمیته بازسازی شده از طرف هندی دیروز با پاکستان صحبت کرد.این کمیته در سال ۲۰۰۷ میلادی تشکیل شده بود.جلسه این کمیته هفت مرتبه منعقد شده است.آخرین جلسه در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۳ میلادی برگزار شده بود