هند چیلی اولین جلسه کمسیون مشترک را اجرا می کنند

هند و چیلی دیروز اولین جلسه کمیسیون مشترک شان را اجرا کردند و برای افزودن سرعت تازه به مناسبات شان در ساحات مختلف از تتجارت بازرگانی، زراعت ، صحت و امنیت اجتماعی ، دفاع و فضا موافقت کردند.

جلسه مذکور که بطور مجازی اجرا شد توسط وزیر امور خارجه دکتر ایس جیشنکر و مقام همرتبه  اش از چیلی اشتراک شد.

هند از تصمیم چیلی برای اعلان کردن هند منحیث کشور ارجحیت در پالسی خارجی اش استقبال کرد. چیلی در ممبئ قونسلیت را هم باز خواهد کرد