هند: گزارش سازمان ملل متحد درباره تروریسم از آنچه كه صدراعظم پاکستان به طور عمومی اعتراف كرده، مجدداً تأیید می كند

هند روز جمعه گفت که گزارشی اخیر شورای امنیت سازمان ملل ضمن تذکر درباره گروه های تروریستی مستقر در پاکستان که آنهاهزاران تروریست را به افغانستان می فرستند، تکرار آنست که عمران خان صدراعظم پاکستان به طور عمومی اعتراف کرد.

در گزارش سازمان ملل آمده است که حدود 6,500 شهروند پاکستانی ازجمله تیروریست های خارجی فعال در افغانستان بودند و گروه های تروریستی مستقر در پاکستان جیش محمد و لشکرطیبه 

مشغول قاچاقبری جنگجویان به آن کشور هستند.