هوو: یکی از داستان های کوتاه منشی پریم چند

 یکی از داستانهای منشی پریم چند

مترجم : دی دی سوامی

تقدیم کننده: محمد انظر نجمی