وزارت خارجه :مبلغ مساعدت قانونی و مالی برای بانوان هندی مطلقه توسط شوهران شان هندیان غیر مقیم تا ۴۰۰۰ دالر آمریکی افزایش داد

 وزارت امور خارجه هند مبلغ مساعدت قانونی و مالی برای بانوان هندی مطلقه توسط شوهران شان هندیان غیر مقیم در سیزده کشور تا ۴۰۰۰ دالر آمریکی برای فی قضیه افزایش داده است.وی.ک.سینگ وزیر مشاور مرکزی برای امور خارجه روز چهار شنبه در مجلس سنا مطلع ساخت که به منظور فراهمی کمک مالی و قانونی به بانوان شوهردار، پریشان از طرف مردان هندیان غیر مقیم شان بوسیله تمام مسیون و پست های هندی صندوق رفاۀ جامعه هندیان در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی دریافت نمودند.قبلاً مبلغ امدادی مذکور تا ۳۰۰۰ دالر آمریکی برای فی قضیه در کشورهای رشد یافته و در کشورهای رو به رشد برای فی قضیه  ۲۰۰۰ دالر آمریکی محدود بود.