وزیرِ اطلاعات و نشرات هند: قرار است شبکۀ رادیوی جامعه در کشور توسعه یابد

آقای پرکاش جاوادیکار وزیرِ اطلاعات و نشرات هند گفت که شبکۀ رادیوی جامعه در این کشور توسعه داده خواهد شد. او ابراز نمود که رادیوی جامعه به خود یک جامعه‌ است و عاملِ دگرگونی هم می‌باشد. او افزود که وزارتِ اطلاعات و نشرات دولتِ هند با یک پلان جهت افزودن تعدادِ همچنین مراکزِ رادیویی بزودی بجلو خواهد آمد. وزیرِ موصوف ضمن خطاب به‌ شنوندگانِ همۀ مراکزِ رادیو جامعه ازطریق آل اندیا رادیو گفت که دولت خواهان افزایش وقتِ اشتهاری از هفت به 12 دقیقه فی ساعت می‌باشد که معادلِ شبکه‌های تلویزیونی خواهد بود. راجع به مطالبه پخش اخبار بوسیله رادیو جامعه، وزیر موصوف اطمینان داد که غور و بررسی خواهد کرد.