وزیر امور داخله راج نات سنگ  امروز پیشرفت پروژه های انکشافی مختلف در خاک های حکومت مرکزی را بررسی کرد

وزیر امور داخله راج نات سنگ  امروز پیشرفت پروژه های انکشافی مختلف در خاک های حکومت مرکزی را بررسی کرد. در دوران نشست در دهلی جدید، موصوف در پروژه ها مانند ماموریت شهرهای هوشمند ، پردهان منتری آواس یوجنا،  ماموریت  اتل برای از نوع بنیاد نهادن و دگر گونی مدنی (اِی اِم آر یو تی ) و ماموریت سوچ بهارت تجدید نظر کرد. مامورین ارشد از خاک های حکومت مرکزی وزیرداخله را از وضعیت پروژه های انکشافی مختلف که در خاکهای خودشان حکومت مرکزی اجرا می شوند آگاه نمودند. وزیر داخله از پیشرفت  حاصل شده در اجرای پروژه های مختلف بمنظور بهتر کردن اسایش زندگی مردم قدردانی کرد