وزیر دفاع: دهشت افگنان جیش محمد از پاکستان روز شنبه حمله بر کمپ نظامی سنجوان در جمو را انجام دادند

وزیر دفاع نرملا سیتا رامن گفته است که دهشت افگنان جیش محمد از پاکستان روز شنبه حمله بر کمپ نظامی سنجوان در جمو را انجام دادند. وی دیروز خطاب به رسانه ها در جمو گفت که لازم خواهد آمد که پاکستان برای این رویداد ناگوار پرداخت کند. وزیر دفاع اظهار داشت که شهادت علیه تروریست ها گرد آورده شده است و به پاکستان داده خواهد شد. وی گفت که باوجود دادن دوسیه ها بعد از دوسیه ها ، پاکستان هیچ اقدام نکرده است. وی اظهار داشت که مجرمیت پاکستان در چنان حملات تروریستی بارها ثابت شده است. خانم سیتا رامن دیروز برای تجدید نظر کردن در وضع امنیتی در ایالت در جمو بود. وی اظهار داشت که حکومت مرکزی اقدامات را برای بدست آوردن سیستم های نظارت الیکترونیک جدید جهت متوقف کردن نفوذ از میان مرزها بعهده می گیرد. وی توسط افسران ارشد ارتش نیز از وضع آگاه کرده شد. وزیر دفاع با سروزیر محبوبه مفتی نیز دیدار کرد و وضع را مورد بحث قرار داد. وی از شفاخانه نظامی در جمو دیدن کرد و درباره صحت مجروحین حمله تروریستی سنجوان پرسش نمود