وزیر مالیه :عمل لغو پول یک گام کلیدی در یک سلسله تصامیم مهم گرفته شده توسط حکومت برای رسمی ساختن اقتصاد بود

وزیر مالیه ارون جتلی گفته است که عمل لغو پول یک گام کلیدی در یک سلسله تصامیم مهم گرفته شده توسط حکومت برای رسمی ساختن اقتصاد بود. وی اظهار داشت که در برداری مالی یک گام مهم دیگر برای حتمی نمودن این بود که طبقات ضعیف تر نیز قسمتی اقتصاد رسمی شوند. آقای جتلی در یک فیسبوک پوست روز پنجشنه هنگام تکمیل دو سال لغو پول اظهار داشت که حکومت اول پول سیاه بیرون هند را هدف قرار داد واز دارندگان دارایی تقاضا کرد که پول را برای پرداخت مالیات کیفری پس آورند. وزیر مذکور ضمن بیان کردن این که هند اقتصادی بود که در آن پول نقد حکمفرما بود گفت که لغوهای پول دارندگان پول نقد را مجبور کرد که آنرا در بانک ها بگذارند.