وزیر مالیه : فیصله اخیر ستره محمکه درباره حق رازداری شرائط و استثناهای درست تعیین نمود

وزیر مالیه ارن جیتلی گفته است که فیصله اخیر ستره محمکه درباره حق رازداری شرائط و معافیت های درست تعیین نموده است که از شناختنامه آدهار حفاظت می کند. ضمن پاسخ به سوال در پوهنتون کولمبیا درباره این که چطور دولت برای معامله شناختنامه آدهار بعد از فیصله اخیر پلان می کند ، آقای جیتلی گفت که او عقیده دارد که فیصله ستره محکمه مطابق زمان فعلی یک فیصله درست است.وی گفت که بعضی از قاضیان درباره شرائط استثناهای قانون رازداری هم غور و بررسی کردند. وی گفت که اولین استثنا مربوط به امنیت ملی می باشد. دومین استثنا کشف جلوگیری جنایت و سومین استثنا تقسیم سودهای اجتماعی و اقتصادی می باشد.